PlacesMap.net

World Places Map Directory
Home - Ethiopia - Other - Oromia State University
Place Type : School, College & University
Address : Batu (city) 209
Coordinate : 0, -1.40625
Phone : +251464412088
Rating : 4.20
Facebook : facebook.com/ OSU.Ziway/
9K people like this.
Website : www.osu.edu.et
 Oromia State University  Oromia State University  Oromia State University
Outdated / incorrect informations? Suggest an Edit or Request for Update

About The Business:

OSU is one of the the higher educational institution in Ethiopia!!

Comments:

Facebook Admin (17/06/2018 14:42)
Those beasts will dissed in short period of time, Until that they will enjoy their dead arrogance.

Facebook Admin (26/05/2018 14:03)
Qorannoo "Misooma Industrii fi Eegumsa Naannoo" Lammii Xaafaaa fi Irreessoo Nagii

Facebook Admin (26/05/2018 14:01)
Sirna Haasaa Baniinsaa waltajjii marii biyyoolessaa "Misooma industirii fi Eegumsa Naannoo" Kab.Adde Mahibuba Adam I/A Caffee Oromiyaa Adaamaa Galma Abbaa-Gadaa

Facebook Admin (26/05/2018 13:58)
Sirna Haasaa Baniinsaa waltajii marii biyyoolessaa "Misooma Industrii fi Eegumsa Naannoo" Obbo Nigusee Taaddasaa Pirizidaantii Yuniversiitii Naannoo Oromiyaa Adaamaa Galma Abbaa-Gadaa

Facebook Admin (24/05/2018 19:45)
የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ለማከሄድ አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቋል፡፡ የምክክር መድረኩ በኢንዱስትሪ ልማትና የአካባቢ ጥበቃ ላይ ያተኮረ ሲሆን በፌዴራል፤ ከክልልና በኢንዱስትሪ ከተሞች በኃላፊነት የሚያገላግሉ የመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች፤ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከ50 በላይ የሚሆኑ የኢንደስትሪዎቹ ባለቤቶችና የሥራ ኃላፊችም በምክክሩ ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡

Facebook Admin (24/05/2018 19:44)
Oromia State University has been finalizing preconditions to have a national workshop on the topic of “Industrial Development and Environmental Protection”. On the workshop, the concerned governmental officials from different levels (Federal, Regional and Industrial-Zone Cities Administration) and more than fifty concerned industries owners and managers will expect to be participant. The total number of participants is supposed to be more than one hundred fifty.

Facebook Admin (24/05/2018 19:40)
Yunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Waltajjii Marii Biyyoolessaa (National Workshop) bifaan adda ta'ee fi fayyadamummaa ummataa giddugalessa godhate adeemsisuuf qophii barbaachisaa xumuree jira. Walatajjiin Marii kun Misooma Industirii fi Eegumsa Naannoo irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, waltajjii kana irratti qaamonni sadarkaa federaalaa, naannoo fi bulchiinsa magaalotaa tti itti gaafatamummaan hojjatan dhimmichi ilaalu ni argamu jedhamee eegama. Abbootiin qabeenyaa industriiwwaniis waltajjii kana irratti haffeerramaniiru. Mariin kunis Caamsaa 18, 2010 adeemsifama.

Facebook Admin (03/01/2018 13:24)
BAGA ITTIIN ISIN GAHE መልካም ገና Merry Christmas

Facebook Admin (11/12/2017 10:03)
yunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa tajaajila hawwaasa kennaa gama hundaanuu kennaa jiru caalmatti cimsee hojjachuuf akka isa dandeesisuuf dhaabbilee barnoota olaanoo muxannoo yeroo dheeraa qaban irraa muxannoo isaanii akka fudhatan garee expertootaa fi itti gaafatamtoota daayireketerootaa gara finfinnetti ergeera.yunivarsiitii Siiviil Sarviisii Itiyoophiyaa, Yunivarsiitii Finfinnee kiloo.6 fi kan dhuunfaa keessaa Qidist Maariyaam kan daawwachuuf karoorfaman keessaa yoo ta'an, yunivarsiitii finfinnee sababa kabaja guyyaa ayyaana sabaa fi sablamootaa qabaniin argachuu hin dandeenye.muxannoon Yunivarsiiti kaawan irraa argame qindaa'e guyya kibxataatii marii walii galaa irratti yunivarsitichaaf kan dhihaatu ta'a jechuun kominikeeshiniin yunivarsitichaa gabaaseera.

Facebook Admin (08/12/2017 16:47)
Barattoota bara 2007 seentanii YNO ttii bufataalee hundaatti barachaa turtanii bara kana eebbaaf qophooftan maraaf. teempooraariin keessan guyyaa 4/4/2010 kibxata irraa egalee kaampaasii Baatuutti kennun ni egala.

Facebook Admin (08/12/2017 16:47)
Barattoota bara 2007 seentanii YNO ttii bufataalee hundaatti barachaa turtanii bara kana eebbaaf qophooftan maraaf. teempooraariin keessan guyyaa 4/4/2010 kibxata irraa egalee kaampaasii Baatuutti kennun ni egala.

Facebook Admin (08/12/2017 11:08)
Barsisonnii fi barattoonni Yunivarsiitii Naannooo Oromiyaa guyyaa dhibee HIV/AIDs kabajaniiruu. Dhibee HIV/AIDs off irraa haa egnuu mata duree jedhuun marii paanaalitiin kan kabajame guyyan kun off dagachuun gara tatamsa'ina dhibee kanaatiif akka hinsaaxilamne off egannoo cimaa taasisuu akka qaban pirezedaantii Yunivarsiitichaa Obbo.Nugusee Taadasa hubachisaniiru.ka'umsa mariitiif kan ta'u barreeffamni hubannoo ogessa w/ra egumsa Fayyaa Baatuu Obbo.Tamaam Aliyitiin dhihaateera.

Facebook Admin (11/10/2017 11:10)
Yunivarsitiin naannoo oromiyaa keessummoota 2000 ol ta^an guyyaa hardhaatti kessummeessaa oleera. Leenjifamtoota 300 WLQO, 320 NGO ADRA, 650 ta'an Biiroo Paablik Sarvii godinaalee,Aanaalee fi Magaalota oromiyaa keessa bahanii fi 750 ta'an barattoota MA fi Digrii jalqabaa sagantaa idileetiin seenanii barachuuf carraan kenamee qormaata seensaa fudhachuuf gara mooraa yunivarsitichaa dhufaniidha. gamoowwan haaraa ji'oottan 8 dura birri mil.200 oliin hojjatamanii ebbifaman tajaajila guddaa gama leenjii fi barnootaatiin kennaa jiran.keessumoonni gara yunivarsittichaatti yeroo gara garaatti dhufan kunnin bul.magaalaa Baatuuttiif faayidaa guddaa qaban waan ta'eef bulchiinsi magaalatti gama nageenyaa fi tasgabbii gabayaatiin caalmatti hojjachuu qaba.

Facebook Admin (10/10/2017 11:24)
Qormaanni seensaa MA sagantaa torbeetiin kenamu magaalota Baatuu,Bishooftuu,Sabbataa,Burraayyuu,Ada amaa fi Shaashamanneetti Ful.28/2010 kan kename yoo ta'u, guyyaa hardha Ful.30/2010 kaampaasii Baatutti qormaanni seensa MA sagantaa idileetiin kenamu ni gageeffama

Facebook Admin (04/09/2017 14:01)
Why Do Oromo People Celebrate Irreecha? The Oromo people believe in one God (they call it waaqaa) since the time in memorial. Because God ( waaqaa) is the creator of the whole universe; so irreecha is celebration where people come together and perform their prayers in thanks giving to waaqaa / God / and also a sort of religion called waaeffannaa, the faith being in the Gadaa system, is a ritual ceremony /festivity/that is free from anything. The Oromoo ritual fathers and p...eople holding fresh grass and flowers perform their prayers to thank God / Waaqaa going to a clean river water. What is the secret they move to the river bank? The fact is not to worship the river bank, rather to distract themselves from any noise and to worship their God/ Waaqaa with concentration. The other reason they go to the river is, because they believe that green is holly, water is life, and the places are peaceful where the spirit of God/ Waaqaa is to be found. In the Oromio culture, the past rainy season is considered as the symbol of darkness, unpleasant and uncomfortable. Therefore, at the middle or last days of September/ Fulbana/ those difficult days are gone, rivers come to their middle bank and clean, the mud is dried up and flowers are mushrooming. The Oromo people celebrate IRRECHA with this great natural gift by thanks giving to God/ Waaqaa- of all irreecha is the symbol of love, peace and prosperity.
See More

Facebook Admin (02/08/2017 16:57)
Economic Revolution!!! As many western writers,from the vantage point of many in the west, Africa remains a continent of woe-a place stalked by ethnic conflict,corrupt dictatorships,religious strife,war and famine.But today,at last, the flawed mythology that treats Africa as a homogeneous disaster area is being challenged by investors,economists,fund managers and academics.Age is not often associated with speed, but Africa,the cradle of human being and civilization,now has mo...re of the world's fastest-growing economies than any other.After a generation of relative stagnation in the late 20th century(especially after the great system change 1991,of Ethiopia)many in Africa have begun the long awaited period of catch-up with the developed world.The bottom billion is becoming the fastest billion.A book written by African en lights witnessed.This book,the work of a group of African economists,sociologists and highly respected analysts from Renaissance capital,the leading emerging markets investment bank,aims to accelerate the world's realization that Africa has no intention of allowing the coming decades to add up to an"Asian century"Africa's day has arrived.This is the reality that Ethiopia comes up-with,as one of its federal state Oromia announcing its economic revolution to emancipating its people from that harsh poverty ,by mobilizing its whole labor force/human&natural resource/by educating citizen having own higher educational institution, Oromia state university which is unique and new in its kind that,the first regional higher institution which won more than four international awards in this short period of emerging.
See More

Facebook Admin (24/07/2017 21:19)
ስለ ኦሮሚያ ስቴት የጻፍከዉ ዉድ ስዩም! ስለኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ስታስብ ወደ አእምሮህ መምጣት ያለበት የኦሮሚያ ፐብሊክ ሰርቪስ ኮሌጅ ተብሎ ሲጠራ የነበረዉ የአሁኑ የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ( OSU) መሆኑ ግድ ነዉ፡፡ እንደዚያ ማሳብህ ምንም ክፋት የለዉም ደስ ይላል፣ ምክኒያቱም የኦሮሚያ ባለስልጣናት፣ ሰፊዉ የኦሮሞ ህዝብ፣እንዲሁም ዘር፣ቀለም፣ጾታ ብሄር፣ ሀገር ሳይለይ በዩኒቨርሲቲዉ እየተማሩ ያሉ, ለመማር የተዘጋጁና ተምረዉ የጨረሱ ተማሪዎች እንዲሁም በማህበራዊ አገልግሎቱ ከዩኒቨርሲቲዉ እየተጠቀሙ የሚገኙ ዜጎች በሙሉ የአብራኩ ክፋይ በመሆናቸዉ ፐብሊክ ሰርቪስ የሚለዉ ወደ አእምሮህ መምጣቱ ግድ ነዉ፡፡ ምክኒያቱም አንተ እንደምታስበዉ ሳይሆን ዩኒቨርሲቲዉ ለህዝብ አገልግሎት የተቋቋመ በመሆኑ፡፡ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በOSU የሚማሩት... የክልሉ መንግስት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ የከፍተኛ ትምህርት ለመማር ለሚፈልጉ የሀገሪቱ ዜጎች በሙሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ከስራቸዉ ሳይጉላሉ በአቅራቢያቸዉ የትምህርት ዕድል እንዲያገኙ በ34 የኦሮሚያ ዞን ከተሞች ማስተባበሪያ ከፍቶ በትጋት እየሰራ ያለ ዩኒቨርሲቲ ነዉ፡፡ የካቢኔ ትምህርት ቤት ብለህ እራስህን በማሳመን ተቋሙን ለመዝለፍ ከመሄድ ስለ ተቋሙ ሙሉ መረጃ ለማግኘት መጣሩ ትልቅነት ነዉና አስብበት፣ ካቢኔ በስራ ላይ እያለ መማር እንደማይችል ማወቁ ተገቢ ነዉ ለመማር ለሚፈልግ ሁሉ በራችን ክፍት እስከ ሆነ ድረስ ካቢኔም ይሁን ካድሬ በትምህርት ቤታችን መማር ከፈለገ ይችላል ዜጋ ነዉና፡፡ በ OSU የሚማሩ ተማሪዎች በሙሉ ካድሬዎች ናቸዉ የሚለዉ አበባል ከእዉነት የራቀ መሆኑን አንተ የጠቀስከዉ የweekend ማስተባበሪያ ማዕከላችን የሚማሩ ተማሪዎቻችን ምስክሮች ናቸዉ፡፡ የፈተና መኮረጅ ማስኮረጅ ጉዳይ ከ elementary school ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ድረስ የትም እንዳለ የምታዉቀዉ ነገር ነዉ፡፡ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ሁላችንም መስራት ይጠበቅብና ለዘለፋዉ መነሻ ርዕስ ተጠቅመህ ጭፍን የፖለቲካ ጥላቻህን ለማንፀባረቅ ለሰፊዉ ማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘዉን ተቋም ለማንቋሸሽ መሞከርህ ተገቢ አይሆንም፡፡ በዩኒቨርስቲያችን የሰለጠኑ ወይም ተምረዉ የተመረቁ ተማሪዎቻችን በመልካም ስነ ምግበር ታንጸው ማህበረሰቡን በቅንነት፣ በታማኝነትና በታታሪነት እንዲያገለግሉና የራስን ጥቅም ወደ ጎን አድርገዉ የህዝብን ጥቅም በማስቀደም እንዲያገለግሉ ዩኒቨርሲቲዉ በሚሰጠዉ የማማከርና የስልጠና አገልግሎቱ የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ የሚገኝ ሲሆን መልካም የሙያ ስነ ምግባር እንዲላበሱ፣ ኪራይ ሰብሳቢነትንና ሙስናን አጥብቀዉ እንዲዋጉ በአግባቡ ተምራዉ ትክክለኛ ሰርተፊኬት እንዲያገኙና የክልሉን ብሎም የሀገሪቱን ዜጋ በቅንነት እንዲያገለግሉ በትጋት እየሰራ የሚገኝ በሀገሪቱ ብቸኛዉ የክልል ዩኒቨርሲቲ ነዉ፡፡ እስቲ ቆም ብለህ አስብ አንድ ተቋም ሙስናን፣ሌብነትን፣ኪራ ሰብሳቢነትን ኩረጃን ለማበረታታት ፍላጎቱና ፈቃዱ ይሆናል ብለህ ትገምታለህ? ከመሰለህ ተሳስተሃል ካልመሰለህ ግለሰቦቹ ባጠፉት ተቋሙን መኮነንህ፡- ከተቋሙ ማግኘት የፈለከዉን የግል ጥቅምህን ያጣህ አልያም ተቋሙ ወደ ዩኒቨርስቲ ማደጉ ያቃጠለህ፤ አልፎ ተርፎም በዩኒቨርስቲዉ ለመማር ፍላጎቱ እየበዛ የመጣዉን ተማሪ የኔን ያዘጋኛል ያልክ ወይም ያለን ሰዉ ደጋፊ መሆንህን ያሳብቅብሃል፡፡ OSU ሰልጥነዉ አሊያም ተምረዉ ስራ ያገኙ ሰራተኞች ከዘረዘርካቸዉ ችግሮች ንክኪ የጸዱ ናቸዉ ማለቴ አይደለም ከማንኛዉ ተቋም ሰልጥነዉ ወይም ተምረዉ እንደወጡ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ይህን እርባነቢስ ሀተታህን ተንተርሰህ ዩኒቨርሲቲዉን ለማቆሸሽ የተጠቀምክበት መንፈስህን አጥብቄ እቃወማለዉ፡፡ ወዳጄ ዩኒቨርስቲዉ ተወዳጅነቱ እየሰፋ ተቀባይነቱ እየጎላ መምጣቱን በ2አመት ዉስጥ አሜሪካንን ጨምሮ 4 አለም አቀፍ ዋንጫዎችንና የእዉቅና ሰርተፊኬቶችን ማግኘት መቻሉ እና በዚህ በ2009 ዓ.ም ማጠቃለያ ቢቻ አሁንም አሜሪካንን ጨምሮ 4 የተለያዩ ሀገራት ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የእዉቅናና የዋንጫ ሽልማቶችን ለመስጠት የታጨ መሆኑን ሳበስርልህ የበለጠ ራስ ምታት ወይም የጭንቅላት ካንሰር ከመሆን የዘለለ የሚጠቅም ስላልሆነ ደግሞም ምን ሰርቶ ነዉ የሚል ጥያቄ ፈጥሮብህ እንቅልፍ እንደማይዝህ ስለማምን የጥላቻንና ጭፍን አስተሳሰብህን ወደ መልካምና ቅን አስተሳሰብ ለዉጠህ ከተጠቀምክበት ዩኒቨርሲቲዉ የሰራዉን እና የሚሰራዉን ሰፋ ባለ ጽሁፌ እንደማሰፍርልህ ቃል እገባለሁ፡፡ ሰላም!!
See More

የራሴ ኑሮ
keep on!

Tariku Gemeda
It'll be a leading University not only i Ethiopia but also...! a University for all!

Mágarsá D Jál
Baay'ee nama gammachiisa, hojii gaariifi milkoomina ija gaarii qabu ni hojjeta jedheen abdadha!!

Kemzu Muzemil Helill
ጥሩ የተማ ረ ብቃት ያለው የሙህራን መፍለቂያ ነው

Birhanu Bekele
OUR UNIVERSITY
Copyright © 2016 - 2019
PlacesMap.net | About